ارائه الگوی عملکرد برای تشکل‌های دانشجویی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری (دام‌ظله)

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در این مقاله، الگویی برای فعالیت تشکل‌های دانشجویی به‌منظور نیل به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران ارائه شده است؛ لذا هدف مقاله طراحی الگوی مطلوب برای عملکرد تشکل‌های دانشجویی است. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحلیل داده‌ها استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد. بدین منظور تمامی سخنرانی‌های مربوط به مقام معظم رهبری از آغاز دوران رهبری ایشان تا آخر مردادماه ۱۳۹۵٫ مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهیمی که مرتبط با موضوع موردنظر می‌باشد، جمع‌آوری شده است؛ سپس در ادامه از طریق کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی، الگویی از فعالیت‌های موردنظر ایشان برای تشکل‌های دانشجویی طراحی شده است. بررسی بیانات مقام معظم رهبری منجر به استخراج 228 مضمون، 78 مفهوم، 31 مقوله فرعی شد که درنهایت در قالب 13 مقوله اصلی جای گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل داده و کدگذاری انجام گرفته در قالب 6 دسته به‌صورت مقوله محوری (خاصیت تحرک، تربیت و تعالی بخشی تشکیلات)، مقوله علی یا زمینه‌ساز (توجه به بعد اندیشه‌ای و نظری در تشکیلات و عرصه‌های فعالیت تشکیلات)، مقوله واسطه‌ای (خودباوری و هم‌افزایی تشکل‌ها)، مقوله محیطی (روحیه نظم و قانون مداری و ویژگی‌های روحی و اخلاقی حاکم بر تشکل و روحیه مطالبه گری همراه باانصاف و عوامل اثرگذار خارجی)، مقوله راهبردی (چارچوب اندیشه‌ای و تحلیلی صحیح و آرمان‌خواهی؛ عامل تحرک تشکیلات)، مقوله پیامدی (شناخت نیازهای کشور، مسئولیت‌پذیری و اثرگذاری، توجه به عرصه پیکار با باطل و دفاع از ارزش‌ها در مقابل دشمنان و اثرگذاری بر افراد خارج از مجموعه) دسته‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها