مؤلفه‌های الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)

نویسندگان

دانشگاه امام صادق ع

چکیده

مسئله اصلی این مقاله آن است که با در نظر گرفتن الگوی مفهومی ارکان اقتصاد مقاومتی شامل: قرآن و سنت، آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، دانش و تجارب بشری و شرایط و اقتضائات زمانی اقتصاد ایران؛ مؤلفه‌های الگوی مقاوم سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری کدامند؟  به منظور پاسخ به این سئوال در بخش مرور ادبیات از شیوه گردآوری کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی و در استخراج مولفه­های الگو از سیاست‌های کلی ابلاغی، از روش نظریه داده‌بنیاد استفاده ‌شده است. برهمین اساس الگوی مقاوم‌سازی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، شامل هفت مولفه اصلی (مقوله) حاصل از 195 مفهوم استخراج شده از سیاستهای کلی است که این مولفه­ها عبارت‌اند از: توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛ مسائل و امور فرهنگی/اجتماعی؛ مباحث اجرایی-تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش، علم و فناوری؛ منابع طبیعی، زیست‌محیطی و اکولوژیکی. 

کلیدواژه‌ها