پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش؛ برنامه اقدام

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

اقتصاد مقاومتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها است که در پی توانمندسازی جامعه برای رویارویی با تکانه‌های اقتصادی بوده و بر فرهنگ اسلامی استوار است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، آموزش‌وپرورش موظف شد برای پیاده‌سازی سیاست‌های یادشده برنامه تدوین کند. این مقاله گزارش پژوهشی است که در پاسخ به پرسش «عناوین و ترتیب اولویت راهبردها، سیاست‌ها و اقدام‌های مرتبط با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در آموزش‌وپرورش ازنظر خبرگان، صاحب‌نظران و متصدیان کدم‌اند؟»، انجام‌شده است. متناسب با پرسش تحقیق، پیش‌نویس برنامه به شیوهٔ اسنادی، تدوین و به روش کیفی و شیوه دلفی اعتبارسنجی و در قالب پرسشنامه (شامل سه راهبرد، 22 سیاست و 110 اقدام)، از سوی گروه‌های سه‌گانه صاحب‌نظران اولویت‌بندی شد. نتایج نشان داد راهبردهای گسترش مشارکت و سهم آموزش‌وپرورش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تخفیف نابرابری در توزیع درآمد، افزایش کارایی و بهره‌وری در تولید و ارائه خدمات آموزشی و برابرسازی دسترسی به فرصت‌های آموزشی و بهره‌مندی از آموزش، به ترتیب دارای اولویت هستند. در ادامه سیاست‌ها و اقدامات نیز اولویت‌بندی شدند. تکمیل فرآیند ارزیابی برنامه و استفاده از ظرفیت قانونی برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها