بررسی موانع و راهکارهای تأمین امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

فرهنگ، از جمله عوامل پیونددهندۀ آحاد مردم به یک‌دیگر است و از این‌رو، پرداختن امنیت فرهنگی، به‌نوعی به همۀ افراد جامعه ارتباط دارد. در مقولۀ امنیت فرهنگی باید هم به آسیب‌هایِ آن (در وجه سلبی) و نیز آثار ایجابیِ آن برای تثبیت و ارتقای امنیت در جامعه توجه نمود. از این‌رو، پرداختن به این موضوع، خود می‌تواند در باز کردن بابِ مباحثِ اساسی در زمینۀ امنیتِ همه‌جانبه، چه در عرصۀ عمل و چه در عرصۀ نظر کمک کند. این مسئله از دغدغه‌های مهم آیت‌الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر بوده است و در این پژوهش با توجه به بیانان ایشان این پرسش مورد بحث قرار خواهد گرفت که موانع و راهکارهای تأمین امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟ روش این پژوهش «تحلیل گفتمان لاکلا و موف است. مهم‌ترین یافته‌های آن نیز عبارتند از اینکه: آیت‌الله خامنه‌ای تهدیدات امنیت فرهنگی را «اسلام‌زدایی»، «تهی کردن انقلاب از درون»،«فاسد کردن جوانان و اشاعۀ فسادِ سبک زندگی غربی» و«ناکارآمدی برخی از مدیران اجرایی‌فرهنگی» می‌دانند. در مقابل، با ارائۀ راه‌کار‌هایی، که دال‌های گفتمانِ ایشان را مشخص می‌کند تأمین امنیت نرم در حوزۀ فرهنگ را «ترویج فرهنگ دینی و تعلیم فضایل اخلاقی»، «داشتن اقتدار و قوی نمودن کشور در عرصۀ فرهنگی»، «ارائۀ سبک زندگی ایرانی‌اسلامی» و «مدیریت جهادی کارآمد، اجرای صحیح قوانین و ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی» می‌دانند.

کلیدواژه‌ها