فهم جوهره ارتباطات انسانی - الهی در سبک فرماندهی سپهبد شهید قاسم سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین علیه السلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السّلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی; دانشگاه امام صادق(ع)

4 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دولتی و سیاست عمومی؛ دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

شهادت سپهبد قاسم سلیمانی در ابتدای گام دوم انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. او ماموریت داشت مبانی و مفـاهیم انقلاب را بـه بشـریت (جامعه مخاطب) برساند. بدین منظور، سپهبد قاسم سلیمانی در کنار استفاده از روش‌های سـنتی، از الگـو هـای ارتبـاطی و تبلیغـاتی و روش های متنوع ارتباطات (سیاسی، فرهنگی - تبلیغاتی، اقتصادی و بشردوسـتانه ...) بهـره گرفت. از این رو، او موفق گردید با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار کند. به نظر می‌رسد، سپهبد قاسم سلیمانی، در انجـام رسالت خود، ترکیبی از الگوهای ارتباطی و تبلیغاتی - رسـانه ای ماننـد روش سیاسـی (مـذاکره بـا مـردم ، نخبگـان و نمایندگان) و روش فرهنگی-تبلیغاتی (اعزام مبلغان ...) را به کار می‌برده است. این الگو می‌تواند، الگویی برای توسعه حکمرانی حاکمان سیاسی محسوب گردد. در ایـن راسـتا، الگوهای ارتباطی و تبلیغاتی-رسانه‌ای در دوره فرماندهی سپهبد قاسم سلیمانی بر سپاه قدس ایران، تحلیل و ارزیابی می‌گـردد. روش شناسی: این مقاله درصدد است تا با تکیه بر روش‌شناسی تحلیل مضمون به کشف ایده‌های سپهبد قاسم سلیمانی از طریق بیانات بزرگان جبهه مقاومت اقدام نماید. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه با افراد قرین سپهبد سلیمانی در جبهه مقاومت است. 18 نفر از افراد قرین مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند یا از مصاحبه‌های منتشرشده از ایشان در رسانه‌ها استفاده گردید. نتایج با تکیه بر روش شناسی تحلیل مضمون انعکاسی مورد تحلیل قرار گرفت. چهار الگوی ارتباطی سردار مطابق نتایج عبارتند از الگوی فردی- انسانی، فردی- الهی، اجتماعی- انسانی و اجتماعی- الهی که از آنها برای توسعه دیپلماسی انسانی – الهی بهره برده است.

کلیدواژه‌ها