شناساییِ الگویِ مطلوبِ تعاملِ شهرداری و مساجد(مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قوچان ، گروه علوم اجتماعی، قوچان ، ایران

2 گروه علوم اجتماعی ، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران

3 کارشناس ارشد ، گروه علوم اجتماعی ، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران

چکیده

سوال اصلی(یا هدف اصلی): این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوال است که الگوی مطلوب تعامل شهرداری و مساجد شهر مشهد چیست و برای رسیدن به بهترین الگو، رعایت چه اصولی لازم و ضروری است.
روش پژوهش: این پژوهش با روش کیفی و مصاحبه عمیق با 15 کارشناس و مطلع کلیدی در شهرداری مشهد، انجام شده است.
یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان داد که از نظر خبرگان دو مسأله اساسی در این زمینه وجود دارد، نخست مدیریت منسجم و یکپارچه شهرداری در مواجهه با مساجد و سپس تأمین استقلال اقتصادی مساجد در هزینه‌های امور جاری. تلاش برای حل این دو مسأله از طریق طراحی یک شورای اداری با شرح وظایف مشخص و تلاش در راستای استقلال اقتصادی و تلاش برای حفظ مردمی بودن مسجد الگوی مطلوب برای این سازمان خواهد بود. اجرای این الگو باید به نحوی باشد که مساجد را به سوی استقلال اقتصادی در هزینه‌های اولیه خود هدایت کند تا از نقش شهرداری به مثابه‌ی متولی مساجد کاهش داده، زمینه‌ی لازم را برای احیای کارکردهای مردمی مساجد فراهم کند.

کلیدواژه‌ها