بررسی میزان شناخت بسیجیان از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای گسترش آن با مقایسه وضع موجود با وضع مورد انتظار (مطالعه موردی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرسی معارف اسلامی - اخلاق، دانشگاه قران و حدیث، قم، ایران

2 کارشناس ارشد علوم حدیث- نهج البلاغه، دانشگاه قران و حدیث، قم، ایران

چکیده

با توجه به جایگاه بسیجیان در تحقق ارزش‌ها، آشنایی بسیجیان با فریضه امر به معروف و نهی از منکر ضروری است. هرگونه برنامه‌ریزی برای گسترش این فریضه در بین اقشار مختلف بسیج، نیازمند آگاهی متولیان بسیج از میزان شناخت بسیجیان از چیستی، چرایی و چگونگی فریضه است. این پژوهش با روش پیمایشی در جمعیت هدف بسیجیان شهر کرمان با حجم نمونه آماری 231 نفر از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته، انجام گرفته و یافته‌ها نشان می‌دهد، میزان آشنایی بسیجیان با چیستی، چرایی و چگونگی امر به معروف و نهی از منکر، (وضع موجود) به ترتیب 2.579، 2.69 و 2.187 با میانگین 2.459 است. همین روند با جامعه آماری 69 نفر از نخبگان و خبرگان، با استفاده از پرسشنامه‌ی متناسب با شاخص های پرسشنامه وضع موجود انجام گرفت و وضعیت مورد انتظار برای سه حوزه چیستی، چرایی و چگونگی به ترتیب 2.972، 3.747 و 3.877 بدست آمد. تحلیل و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت حد انتظار، نشان دهنده بیشترین ضعف در چگونگی است. مهمترین راهکارهای گسترش فریضه، در سه حوزه فردی و بین فردی، سازمانی و برون سازمانی بر مبنای مصاحبه با نخبگان و خبرگان و استفاده از اسناد، احصاء و اولویت بندی شد.

کلیدواژه‌ها