تبیین نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان محصولات ایرانی با رویکرد تحقق بند هشتم اهداف اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: لوازم خانگی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ,دانشکده مدیریت و حسابداری , واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسلامی,رشت,ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت،ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین متغیرهای موثر بر نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان محصولات داخلی و نیات رفتاری آن‌ها با استفاده از روش تحقیق کیفی بر مبنای نظریه داده‌بنیاد بوده که از مصاحبه و نمونه گیری هدفمند برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق بیان کننده آن است که شرایط علی مانند: سطح کیفی کالا، تجربه خریدار، قیمت-گذاری مناسب ،کانال‌های ارتباطی معتبر و میزان تکنولوژی به کار گرفته شده در تولید کالا در شکل‌گیری نگرش و قصد خرید مصرف‌کنندگان تاثیرگذار بوده است. همچنین راهبردهای مناسب برای ترغیب مشتریان در جهت استفاده از محصولات داخلی شامل: فرهنگ‌سازی، جلب اعتماد مشتری، برند‌سازی محصولات داخلی، نظارت مستمربر تولید و استاندارد‌‌سازی می‌باشد. عوامل زمینه‌ای مانند تبلیغات گسترده محیطی و معرفی برندهای داخلی، قوانین و مقررات اقتصادی ، تبلیغات شفاهی و استفاده از تکنیک‌های کارآمد بازاریابی همچنین شرایط مداخله‌گر نظیر فساد مالی، فضای کسب و کار‌، واردات اقلام مشابه و تحریم‌های بین-المللی بر اجرای این راهبردها اثرگذار هستند. اجرای این راهبردها پیامدهایی چون تقویت عزت ملی و رشد اقتصادی را در کشور به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


6 -منابع
6-1 -منابع فارسی
مقالهها
1 -آیتاهلل خامنهای، سیدعلی)1389 .)بیانات دردیدار با جمعی از کارآفرینان ،1389.
2 -آیتاهلل خامنهای، سیدعلی)1391الف(. بیانات دردیدار با ریاست جمهور و اعضا هیات دولت .
3 -آیتاهلل خامنهای، سیدعلی)1391ب (. بیانات در دیدار با دانشجویان، 1391.
4-آرینفر،رضا و نساجی کامرانی،مهدی،)139۷.)بررسی تبلیغات شفاهی و مشاهده رفتار خرید
بر قصد مشتریان در شبکههای اجتماعی ،کنفرانس ملی اندیشههای نوین و خالق در مدیریت
و حسابداری ،صص18-2.
5 -احسان ، عبدالرحمان ،نظری ،محسن ، حسنقلی پور ،طهمورث و صمدی ،منصور ، )1395. )
تدوین مدل ترغیب شهروندان تهرانی به خرید کاالی ساخت داخل ،مجله مدیریت بازرگانی
.529 -548 صص ،3 شماره،
6 -اخباری، محمد و غالمی، مجید،)1394. )تحریمهای همه جانبه ایاالت متحده آمریکا و وزن
ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر قدرت مردمی جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه مطالعات سیاسی
،سال هشتم ، شماره31 ،صص69-49.
۷ -افکار، عادل.، و تجاری، فرشاد.، و زارعی، علی ، )139۷ .)آزمون مدل ساختاری قصد خرید
مصرف کنندگان ورزشی بر مبنای سلسله مراتب ارزش-نگرش-رفتار،رویکردهای نوین در
50-39 صص (. 20(6 .ورزشی مدیریت
8 -اکبری، محسن، اسماعیل پور، رضا و حسین بیگی،محمدصالح) 1398 .) قصد خرید کاالهای
آمریکایی و کره ای: نقش ملیت گرایی و نگرش نسبت به کشور مبدا، فصلنامه پژوهش های
روابط بین الملل، دوره نهم، شماره سوم ، صص 308-283.
9 -امیر شاهی، میراحمد و مظهری ، شادی ، )1385 . )بررسی میزان ملیت گرایی مصرف
کنندگان در صنعت لوازم خانگی کوچک، مجله مدیریت بازاریابی، سال دوم،پیش شماره
.۷1-8۷صص،3
10-انتظاریان ناهید و سنجری، محمد، )1392 .)تاثیر کیفیت بر افزایش سرمایهگذاری در
تولید، ماهنامه اجتماعی،اقتصادی،علمی،فرهنگی، کار و جامعه ،شماره 163،صص50-45.
11 -بختیاری ،صادق و شایسته، افسانه ،)1391 . )بررسی تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر
رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با تاکید بر ایران ، فصلنامه علوم اقتصادی ،سال ششم
.1۷5-204صص، 19 شماره،
دل زاده آ محمدرضا ، افروز ‌ دل نگرس ،ی چیران ابراهیم ، گلسفید آقاجانی فاطمه /( خانگی لوازم : موردی مطالعه ) مقاومتی اقتصاد اهداف هشتم بند تحقق رویکرد با ایرانی محصوالت کنندگان مصرف خرید قصد و نگرش تبیین109
12-بهادری،علی، )139۷.)پژوهش کیفی دادهبنیاد کدگذاری و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای
آن در کارورزی، دوفصلنامه راهبردهای نوین تربیت معلمان ، سال چهارم، شماره5 ،صص88-69.
13 -بهمنی، مهرزاد ، )1391 .)بررسی میزان ملی گرایی مصرفی ،اعتماد به تبلیغات و تمایل
به مصرف کاالهای داخلی در بین شهروندان 28شهرکشور، فصلنامه پژوهش های ارتباطی،
سال نوزدهم ، شماره 3 ،صص182-159.
14-پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گروه علمی پژوهشی اقتصادی
،لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی ارز 4200، معایبی برای چاره جویی ، آبان 1399 ،لینک
 CSR.IR :کوتاه
15-پژوهنده،محمدحسین،)1394 .)موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، مجله پژوهشهای اجتماعی
اسالمی ، سال بیست و یکم ،شماره سوم، صص 238-185.
16-تاجزاده، ابوالفضل ، )1395 .)نگرشی راهبردی بر نقش کشور مبدأ و ملی گرایی بر
اعتماد و نگرش مصرف کننده ایرانی در صنعت لوازم خانگی، مطالعات مدیریت راهبردی
.4۷-63صص،2۷ شماره
1۷-توکلی،غالمرضا،منطقی ،منوچهرو نظری،یونس ، )1395.)رضایتمندی مشتریان از طریق
کیفیت خدمات و قصد خرید،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21،تهران
.585-596صص،
18 -پورسلیمی ،مجتبی،هاشمیان مجتبی و طباخیان ،لیال ، )1395.)بررسی تاثیر جهان وطن
گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطه ملی گرایی مصرف کننده ،مجله مدیریت
بازاریابی ، شماره 4، صص810-۷95.
 19-حدیدی، احسان، حدیدی زواره، عفت و دشمن زیاری، اسفندیار ، )1395 .)میزان تمایل به
مصرف کاالهای داخلی مصرف کنندگان ایرانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاست
های راهبردی و کالن. سال چهارم)ویژه نامه اقتصاد مقاومتی(. صص169-191 .
20 -حسین زاده،رمضان، انصاری سامانی ،حبیب و گلدیکر،حاجی،)1391 .)نقش فرهنگ مصرف
کاالهای داخلی در تحقق تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،دوماهنامه مهندسی
فرهنگی ،سال هفتم ،شماره 69و ۷0،صص62-50.
21 -حسینزاده،علی،نیازی،محسن و شفائیمقدم،الهام ، )1394 .)تبیین عوامل موثربرگرایش
شهروندان به مصرف کاالهای داخلی ،فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی،سال هفتم ، شماره اول
.35-54صص،
22 -حقیقی ،محمد، حسنقلی پور، طهمورث و محمدزاده ، زهرا، )1392 .)رابطه ملی گرایی و اثر
کشور مبدا بر ادراک افراداز کیفیت طبقات کاالیی مختلف در شهر مشهد، بررسی های
بازرگانی ،شماره 59 ،صص11-1
1400 تابستان / 91 شماره / چهارم بیست سال / بسیج راهبردی مطالعات ( پژوهشی - علمی ) فصلنامه110
23 -حیدرزاده ،کامبیز،زندحسامی،حسام و حسنلو، محمدمهدی ،)1388 .)ارزیابی تمایالت
)ترجیحات( مشتریان در فرآیند تصمیم گیری خرید کاالهای خارجی ، مجله مدیریت
بازاریابی ، سال چهارم ،شماره۷،صص6۷-45.
24-دادگر، یداهلل و نظری، روح اهلل ،)1388،)بررسی شاخص فساد مالی در ایران و کشورهای
برگزیده جهان ،نشریه اطالعات سیاسی- اقتصادی، ش 263.
25 -دهدشتی شاهرخ ، زهره، قاسمی ،حسن و سیفی ،ابوالفضل، )1389 . )تاثیر کشورگرایی
مصرفکننده بر قصد خرید کاالهای وارداتی ،فصلنامه مطالعات بهبود و تحول، شماره 62،صص
.115 -142
26 -داناییفرد،حسن و امامی، سیدمجتبی ، )1386 .)استراتژیهای پژوهش کیفی تاملی بر
نظریهپردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، سال اول، شماره دوم ،صص9۷-69 .
2۷ -سجودی،سکینه،محسنی زنوزی،فخری سادات و اصالنی نیا،نسیم، )1398 .)بررسی نقش
عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر کاالهای ساخت داخل توسط مصرف کنندگان
ایرانی، دوماهنامه اقتصاد پنهان ،صص1۷3-150.
28 -سعیدا اردکانی ، سعید ، صانعیان ،زهرا السادات و منتی،ناهید )1398 . )سنجش عوامل موثر
بر تمایل مصرف کننده ایرانی به خرید و مصرف کاالی ایرانی ،فصلنامه مدیریت بازرگانی ،
.258-241 صص ،2 شماره، 11 دوره
29-شجاعی. پیام. جاجرمی زاده. محسن. علیمحمدلو. مسلم و مهرکی. حسین، )1396 . )اولویت
بندی شاخص های کیفیت تولیدات داخلی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی، فصلنامه
سیاستهای راهبردی و کالن، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی، سال پنجم، شماره 21 ،صص1۷۷-155.
30-صادقی، رضا ،کشگر،سارا،قاسمی،حمیدو کارگر فغالمعلی ،)1392.)تعیین و مقایسه عللتمایل
مشتریان به خرید کاالهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان ،فروشندگانو
مصرف،کنندگان ،پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی،سال دوم ،شماره2،صص32-21.
31 -صناعی، علی و شافعی ، رضا ، )1391 . )ارایه مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید
مشتری ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 62 ،155-
.192
32 -طهماسبی آقبالغی، داریوش، دیندار ،یاشار و حقیقی، محمد، )1398 . )بررسی تاثیر
خصومت با کشور مبدا برتمایالت مصرف کنندگان ) مطالعه : منطقه 5 شهر تهران (، بررسی
های بازرگانی ،شماره های 94 و 95، صص66-53 .
33-طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین ، )1398 .)درآمدی بر روش تحقیق: رویههای استاندارد
تحلیل دادههای کیفی، سیاستنامه علم و فناوری ،دوره 9 ،شماره2 ،صص94-6۷ .
دل زاده آ محمدرضا ، افروز ‌ دل نگرس ،ی چیران ابراهیم ، گلسفید آقاجانی فاطمه /( خانگی لوازم : موردی مطالعه ) مقاومتی اقتصاد اهداف هشتم بند تحقق رویکرد با ایرانی محصوالت کنندگان مصرف خرید قصد و نگرش تبیین111
34-عربشاهی،معصومه،غفوریان شاگردی، امیر، بهبودی و نایبی ، علی،)1398 ،)عوامل مؤثر بر قصد
خرید محصوالت آرایشی خارجی بررسی نقش نگرش مصرف کنندگان ،مدیریت کسب و کارهای
بین المللی ،سالد دوم ،شماره 3،صص10۷-8۷.
35 -غفاری، مسعود،)1396.)بازشناسی شاخص های کیفیت محصول در آیات قرآن کریم در
چارچوب اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج ، سال بیستم ،شماره۷۷،صص26-
.5
36 -فتاحی،شهرام،آزادی،عباس و حیاتنیا، علی،)1394 .)بررسی نقش اقتصاد دانشبنیان در
تحقق اققتصاد مقاومتی، همایش ملی اقتصاد مقاومتی ،چالشها، واقعیتها و راهکارها ،صص260-
.239
3۷ -فخرایی، ابراهیم ،درزیان عزیزی ،عبدالهادی و حسنکی، لیال،)1395 .)نقش نگرش در تحلیل
و پیش بینی رفتار مصرفکننده، همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 14004 ،دانشگاه
تهران ، صص19-1.
38 -فشاری،مجید و پورغفار،جواد،)1393 .)بررسی و تیین الگوی اقتصادمقاومتی در اقتصاد
ایران ،مجله اقتصادی ، شمارههای 5و6 ،صص40-29.
39 -کاظمیزاده،زیور و باقرزاده،سهیال،)1394 .)نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی
مصرف کاالهای ساخت داخلی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،همایش ملی تفکر
بسیجی ،پژوهش و اقتصاد مقاومتی . دوره دوم.
40 -کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگان و نظام اداری، )1392 .)اصول کل حالکم بر اقتصاد
مقاومتی و سیاستهای کلی، فصلنامه سیاست کالن، شماره2.
41-گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، )139۷.)حمایت از کاالی ایرانی ضرورت-
ها و الزامات، از سری مباحث اقتصاد ایران ، شماره 14 ،صص12-1.
42.-محمد زاده ، زهرا ،)1394 . )تبیین مفهوم ملی گرایی مصرفی و بررسی مدل مفهومی
آن، مرکز علمی جهاد دانشگاهی، صص10-1
43 -موهبتی،یاسر،)139۷.)بررسی تحریمهای اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران ،فصلنامه
مطالعات مدیریت و حسابداری ، شماره ویژه ، چهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت،کارآفرینی و
توسعه اقتصادی،صص 63-46.
44 -میرجلیلی،علیمحمد و یوسفی،سمیه، )1392 .)عوامل موثر در حمایت از کار ،تولید و
سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث،دوفصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم ،سال سوم ،
.34-64 صص،9 شماره
1400 تابستان / 91 شماره / چهارم بیست سال / بسیج راهبردی مطالعات ( پژوهشی - علمی ) فصلنامه112
45 -میمندی،احسان و بخشنده، قاسم، )139۷ .)بررسی تاثیرقوم گرایی بر قصد خرید با نقش
میانجی خصومت، موقعیت اجتماعی و اعتماد به نفس مصرفکننده، فصلنامه اختصاصی
تبلیغات و بازاریابی، شماره11 ،صص15-1.
46 -نوفرستی،محمد، ) 1395 . )اقتصاد مقاومتی و راههای دستیابی به آن، فصلنامه سیاست-
های راهبردی و کالن /سال چهارم، ویژه نامه اقتصاد مقاومتی،صص168-15۷.
4۷ -نجیب زاده ، مهناز واحمدی، سیروس،)139۷ .)رابطه عزت نفس ملی و مصرف کاالهای
خارجی در بین شهروندان ایرانی، فصلنامه مطالعات ملی ،سال نوزدهم ،شماره3،صص65-4۷.
48-یوسفزاده،محسن،)1394.)اقتصاد مقاومتی رویکرد مقابله با تحریمها ، همایش ملی اقتصاد
مقاومتی ،چالشها، واقعیتها و راهکارها ،صص94-50.
کتابها
1 -سولومون ،مایکل آر،)1393.)رفتار مصرف کننده، خریدن،داشتن و بودن ،ترجمه کامبیز
حیدرزاده ،چاپ دوم،تهران، انتشارات بازاریابی.
2 - قاسمی، بهروز، )1391 .)مدیریت رفتار سازمانی ، چاپ سوم ،ویرایش اول ،تهران: انتشارات
سپاهان .
3 -کاتلر ،فیلیپ، ) 1390 .)مدیریت بازاریابی ،تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی، اجرا و کنترل،
ترجمه بهمن فروزنده،چاپ دهم اصفهان ،انتشارات آموخته.
4 --کاتلر ،فیلیپ وکوین لین کلر،)1393.)مدیریت بازاریابی ،برنامه ریزی راهبردی،ترجمه
مهدی امیرجعفری ،چاپ دوم ،جلد دوم ،تهران نص.
منابع اینترنتی
1- https://farsi.khamenei.ir
2-http://moqavemati.net
3-https://masireqtesad.ir/doctorin
4-http://eghtesadgardan.ir
5-https://www.isna.ir/news
6-https://www.irna.ir/new
7- https://www.90eghtesadi.com
8- https://www.bourseiness.com
9- https://parsmodir.com
10- www.eghtesadbartar.com.
دل زاده آ محمدرضا ، افروز ‌ دل نگرس ،ی چیران ابراهیم ، گلسفید آقاجانی فاطمه /( خانگی لوازم : موردی مطالعه ) مقاومتی اقتصاد اهداف هشتم بند تحقق رویکرد با ایرانی محصوالت کنندگان مصرف خرید قصد و نگرش تبیین113
2-6 -منابع التین
Articles
1-AbdulQader, I. K. (2008). Intention to purchase electronic green products
amongst lecturers: an empirical evidence, Master Thesis, University Sanis
Malaysia, Malaysia., p. 20.
2-Bachleda, C., Fakhar, A., & Hlimi, L. (2012). Sunscreen purchase intention
amongst young Moroccan adults. International Journal of Academic
Research in Business and Social Sciences, 2(5), 132.
3-Barreto, A. M. (2014). The word-of-mouth phenomenon in the social
media era, International Journal of Market Research 56(5): 631-654
4-Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and
Evaluating Quantitative and Qualitative Research" (2nd edition(.
5- Chris D pentz .(2014). Demographics and Consumer Ethnocentrism in a
Developing Country, Sajems ns 17(2014) No 4:pp 412-426.
6-Castronovo, C. and L. Huang (2012). "Social media in an alternative
marketingcommunication model." Journal of Marketing Development and
Competitiveness ,pp.934-991
7-Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior:
An introduction to theory and research.
8-Ghalandari, K., & Norouzi, A. (2012). The effect of country of origin on
purchase intention: The role of product knowledge. Research Journal of
Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(9), 1166-1171.
9- Gayathri, R., SaiPrashanthi, S., & Paarvathi, S. H. (2018, March). Consumer
Perception towards Consumer Ethnocentrism. In 2018 International
Conference on Current Trends towards Converging Technologies (ICCTCT)
(pp. 1-5). IEEE.
10- Goulding, C. (2005). Grounded theory, ethnography
and phenomenology (Acomparative analysis of three
ualitative strategies for marketing research).European
Journal of Marketing, 39(3/4): 294-308.
11-Jamali, J. &Jaberi, A.(2015).Resistance economic in the viewpoints
ofIslam: concepts, principles and policies.Journal of cognition.24(213):91-
106. (In Persian)
12-Javalgi, R. G., Khare, V. P., Gross, A. C., & Scherer, R. F. (2005). An
application of the consumer ethnocentrism model to French consumers.
International Business Review, 14(3), 325-344.
13-Karoui, S., & Khemakhem, R. (2019). Consumer ethnocentrism in
developing countries. European Research on Management and Business
Economics, 25(2), 63-71.
1400 تابستان / 91 شماره / چهارم بیست سال / بسیج راهبردی مطالعات ( پژوهشی - علمی ) فصلنامه114
14-Kaynak, E. and Kara, A. (2002). Consumer perceptions of foreign
products: An analysis of product‐country images and ethnocentrism,
European Journal of Marketing, Vol. 36 No. 7/8
15-Ladhari, R. (2010). Developing e-service quality scales: A literature
review. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(6), 464-477.
16-Lee, J. (2001). A grounded theory: Integration and internalization in
ERP adoption and use [Unpublished PhD Thesis]. Lincoln: University of
Nebraska.
17-Luhtanen, R., Crocker, J. (1992); A collective self-esteem scale: Selfevaluation of one’s social identity, Personality and Social Psychology
Bulletin, 18: 302–318.
18-Nakos, G. E., & Hajidimitriou, Y. A. (2007). The impact of national
animosity on consumer purchases: The modifying factor of personal
characteristics. Journal of International Consumer Marketing, 19(3), 53-72
19-Narang, R. (2016). Understanding purchase intention towards Chinese
products: Role of ethnocentrism, animosity, status and self-esteem, Journal
of Retailing and Consumer Services, 32, 253-261.
20-Rokeach ,M .(1967). Attitude Chang and Behavior Chang: Public Opinion.
21-Shimp, T. A., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism:
Construction and validation of the CETSCALE, Journal of marketing
research, 24(3), 280-289.
22-Summer,W.G. (1960). Folkways: The sociological importance of Usage,
Manners,Customs Mores, and Morals, Ginn & Co., New York, NY.
23-Sunardi, G. B. (2011). Consumers Perception Under the Construct of
Nationalism, Worldmindedness,“Made In” Label, and Brands, BISNIS &
BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16(2).
24-Vijayabanu, R. Gayathri, S. H. Paarvathi.(2018). Consumer Perception
towards Consumer Ethnocentrism, 2018 International Conference on Current
Trends towards Converging Technologies (ICCTCT)
25-Yn, Y.-S. (2018). Extending consumer ethnocentrism theory:
themoderating effect test, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics,
Vol. 30 No. 4, pp. 907-926.
26- Zejnullahu Pllana,D & Aliu,H .(2018). The impact of consumer
ethnocentrism on purchase intentions: Case of Kosovo, International Journal
of Scientific and Research Publications, Volume 8, pp .624-632.