طراحی الگوی معلم خوب با تکیه بر سند تحول بنیادین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران ، ایران

4 ( نویسنده مسئول) دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی معلم خوب با تکیه‌بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش بود. بدین منظور در یک تحلیل کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی، متن سند مطالعه گردید. یافته‌های تحقیق در دو بخش عرضه شد. بخش اول شامل داده‌های توصیفی و بخش دوم شامل ارائه یافته‌ها و داده‌های کیفی است. ابتدا داده‌های توصیفی شامل شاخص‌های تعیین‌شده معلم خوب در سند تحول، مؤلفه‌های اصلی تبیین شایستگی‌ها و اقتدار معلمان خوب شناسایی گردید. نتایج تحلیل یافته‌ها نشان داد که  پنج مؤلفه: دانش، توان، بینش، گزینش و آرامش می‌تواند شالوده طراحی الگوی معلم خوب قرار گیرد. برای ارائه یافته‌های پژوهش از مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با حضور 12 نفر از متخصصان سند استفاده شد و جداول کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مشخص گردید و بر این اساس الگوی طراحی معلم خوب با تکیه‌بر سند تحول بنیادین تدوین گردید. برای اطمینان از روایی پژوهش، گزارش نهایی تحلیل به سه نفر از  متخصصان سند تحول داده شد تا پس از بازبینی، پیشنهادهایشان در مرحله کدگذاری باز، اعمال گردد. همین گروه در مرحله بعدی، کدگذاری محوری را بررسی نمودند و نظرات آن‌ها در تدوین الگو به کار رفت.

کلیدواژه‌ها