طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل تفسیری ساختاری بیانیه گام دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر ،ایران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
  لازمه اصلی در مدیریت اقتصاد ایران، فهم عمیق و نظام‌مند از مسائل خرد و کلان اقتصادی است. فقدان نظام مسائل، سیاست‌گذاری اثربخش در پیشرفت اقتصادی را مورد خدشه قرار داده و تحلیل و تفسیرهای متعدد و البته عدم تفاهم‌های جدی را در زمینه ابرچالش‌های اقتصاد ایران می­نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی یک دستگاه نظری منسجم در زمینه مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل محتوای بیانیه گام دوم تدوین شده است. بدین منظور، در ابتدا براساس روش تحلیل مضمون، مجموعه مسائل اقتصادی کشور احصا شده؛ سپس با بهره‌گیری از روش تفسیری-ساختاری (ISM)، نظام مسائل اقتصاد ایران استخراج گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مسائل اقتصاد ایران دارای سه ضلع ساختاری، مدیریتی و بین‌المللی است و در شش سطح جانمایی می‌گردد. دولتی‌بودن اقتصاد در سطح اول، غفلت از اقشار نیازمند و ظرفیت‌های بهره‌برداری‌نشده در سطح دوم، فساد اقتصادی، نگاه به خارج نه ظرفیت‌های داخلی و بودجه‌بندی معیوب در سطح سوم، تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی، وابستگی اقتصادی به نفت، بیکاری جوانان، تحریم اقتصادی، وسوسه‌های دشمن، عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها و عدم ثبات در سیاست‌های اجرایی در سطح چهارم، شکاف طبقاتی و فقر درآمدی در سطح پنجم و وجود هزینه‌های زائد در سطح ششم از نظام مسائل اقتصاد ایران جای می‌گیرد.
 
واژگان کلیدی:
 مسائل اقتصاد ایران، سیاست گذاری اقتصادی، مدلسازی تفسیری-ساختاری، تحلیل مضمون، بیانیه گام دوم