سیرۀ شهید سلیمانی در افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عنصر اعتماد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

چکیده
سرمایۀ اجتماعی از جملۀ سرمایه‎های کلیدی جامعه می‎باشد که سبب تسهیل امور و کارآمدی نظام سیاسی می‎گردد. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در میزان سرمایۀ اجتماعی نظام‎های سیاسی، کمیت و کیفیت عملکرد و سیرۀ کارگزاران حکومتی است. شهیدسلیمانی از جملۀ کارگزاران برجسته و تأثیرگذار نظام جمهوری اسلامی می‎باشد که جایگاه ویژه‎ای نزد مردم ایران دارد. این مقاله در صدد است تا ویژگی‎هایی در سیرۀ شهیدسلیمانی که می‎تواند در افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته­باشد را بررسی نماید. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر این است که کدام ویژگی‎ها در سیرۀ شهیدسلیمانی می‎تواند در افزایش اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی مؤثر باشد؟ نتایج پژوهش که با استفاده از روش تحلیل مضمون و روش تحلیلی‎استنباطی انجام شد، حاکی از آن است که ساده‎زیستی، صداقت و ایثارگری در سیرۀ فردی، وحدت‎گرایی، مردم‎داری و مردم‎باوری در سیرۀ اجتماعی و حفاظت از منافع ملی و امانتداری و حفاظت از بیت‎المال در سیرۀ فرماندهی و مدیریتی شهید سلیمانی، از جملۀ ویژگی‎های برجسته‎ای هستند که می‎تواند در افزایش اعتماد اجتماعی و ارتقاء سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مؤثر واقع شوند. در پژوهش‎های بعدی می‎توان ظرفیت سیرۀ شهید سلیمانی را با توجه به دو عنصر شبکه‎ها و هنجارهای اجتماعی در افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی نمود.
 کلیدواژه‌ها: شهیدسلیمانی، سرمایۀ اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظام جمهوری اسلامی