تحلیلی بر نقش رقابت‎ پذیری بانک‎ها در مقاوم‎ سازی صنعت بانکی؛ شواهدی از بانک‌های منتخب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

چکیده

تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به مقاوم‎سازی نهادهای اقتصادی از جمله صنعت بانکی است. صنعت بانکی با مقاوم‌سازی ساختار خود از کانال‎هایی همچون رقابت‎پذیری، حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع می‎تواند گامی مهم در ایفای سهم خود در پدید آمدن اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد. سوال اصلی تحقیق آنست که آیا صنعت بانکی کشور با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت‌پذیری بین‎بانکی و در نتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد؟ پژوهش حاضر با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و بکارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین سوال مذکور را بررسی کرده و نشان می‎دهد در دوره زمانی مورد بررسی این صنعت توانایی پایینی در تقویت رقابت‎پذیری و تمرکززدایی داشته که این نتیجه، گویای عدم دستیابی به اهداف مقاوم‎سازی صنعت بانکی از کانال تقویت فضای رقابتی است. از این‎رو بهبود فضای رقابتی با تسهیل مقررات و دستورالعمل‎ها و تلاش در زمینه کاهش سیاست‎های دستوری و افزایش مشوق‎های رقابتی توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها