شناسایی و اولویت بندی مولفه های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ، گروه کارآفرینی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:
کارآفرینی در سطح بین الملل پُلی برای پیوند ملت‌ها برای ارزش آفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی در راستای خدایی شدن می باشد. این پژوهش در زمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی و با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های دیپلماسی برای کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصادمقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه‌گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش نظریه داده‌بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخت‌یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و Smart PLS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد دیپلماسی بر ظهور و عملکرد کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی تاثیر دارد و شامل چهار مولفه به ترتیب اولویت: 1. دیپلماسی تحریم‌شکنی با شدت تاثیر 0/840، 2. دیپلماسی اقتصادی با شدت تاثیر 0/764، 3. دیپلماسی علم و فناوری با شدت تاثیر 0/760، 4. دیپلماسی فرهنگی با شدت تاثیر 0/744؛ می‌باشند.
نتیجه‌گیری: دیپلماسی کارآفرینی اقتصاد مقاومتی تامین منافع ملی با استفاده از گستره‌ای از ابزارها و مولفه-های: تحریم‌شکنی، اقتصادی، علم و فناوری و فرهنگی است که می‌تواند بیشترین رشد و شکوفایی را برای کارآفرینی کشور به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها