طراحی مدل استقرار بازاریابی استراتژیک در جهت ارتقای ظرفیت‌های بالقوه صنعت گردشگری با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه صنعت هتل داری)

نوع مقاله : مطالعات راهبردی بسیج

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز,دانشکده مدیریت

چکیده

هدف تحقیق این است که در چارچوب سیاست‌های اعلامی اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مبنی بر فعال سازی ظرفیت های درونی ،مدلی برای استقرار بازاریابی استراتژیک در هتل‌های 5 ستاره ایران بکار گرفته شود تا در مواجهه با شرایط ویژه اقتصادی ناشی از تحریم ها، ظرفیت بالقوه هتل ها را افزایش داده ودر نهایت موجبات توسعه صنعت گردشگری را فراهم سازد. بدین منظور با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، مدل اولیه تحقیق طراحی گردید. سپس با ارسال پرسشنامه و روش دلفی مدل نهایی استخراج شده است. جامعه آماری مربوط به طراحی مدل مفهومی، خبرگان علمی و سازمانی هستند و جامعه آماری مربوط به هتل‌های مورد مطالعه، مدیران و مشتریان هتل‌های 5 ستاره ایران می‌باشد. نتایج نشان می دهد که تمرکز هتل بر مولفه های اقتصاد مقاومتی که در این پژوهش بهره وری نیروی انسانی، رهبری، مناسب سازی فرهنگ، مناسب سازی ساختار و مشتری مداری می باشد موجب استقرار صحیح ابزار های بازاریابی استراتژیک که در اینجا محصول، قیمت، توزیع، مردم و فرآیند تعیین شده اند، گردیده و در نهایت افزایش ظرفیت های هتل ها را به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات