رویکردسیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از قاچاق‎ ‎کالاهای ممنوعه با تأکید بر نقش بسیج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده ی علوم انسانی، مراغه، ایران

2 آزاد اسلامی مراغه

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مراغه، ایران ‏

چکیده


سوال اصلی (یا هدف اصلی): مطالعۀ حاضر با تکیه بر سیاست جنایی مشارکتی و با هدف پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، ‏درصدد پاسخ به این سؤال است:« کارکرد نهاد مردمی بسیج در مهار پدیده قاچاق چیست؟».‏
روش پژوهش: تحقیق ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست کارکنان ستاد مبارزه با قاچاق ‏کالا و ارز، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول مقدار 0.75 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. ‏جامعۀ آماری را بسیجیان و فرماندهان بسیج تشکیل داده‌اند که 170 نفر از آنها، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار ‏توصیفی و استنباطی برای توصیف داده‌ها، از آزمون‌های ناپارامتری دوجمله‌ای و رتبه‌بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم‌افزار ‏تحلیل آماری ‏SPSS22‎‏ در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید.‏
یافته‌ها: نتایج آزمون دوجمله‌ای مطلوبیت درجۀ تأثیر مؤلفه‌ها را تعیین نمود. اهمیّت بالای مؤلفه‌های آگاهی، تحصیلات، ‌ فرهنگ در ‏مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه با آزمون فریدمن مشخص شد. ‏
نتیجه‌گیری: پیشگیری از قاچاق کالای ممنوعه وابستگی کامل به افزایش سطح آگاهی و فرهنگ دارد. نهاد بسیج می‌تواند در عرض ‏سایر نهادهای متولی، در حوزه جرایم و آسیب‌های اجتماعی نقش قابل ملاحظه‌ای را در امر پیشگیری ایفا کند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات