اثر درآمد‌های نفتی بر مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده‌ی نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری پانل (PVAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد‌های نفتی و مقاومت‌اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت با استفاده از داده‌های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل (‌PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور‌های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص‌ مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

کلیدواژه‌ها