تحلیل موضع‌گیری های مقامات پولی در بحران‌های ارزی و دلالت‌های شناختی آن در شکل گیری انتظارات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

مدیریت انتظارات تورمی یکی از مهم ترین وظایف بانک های مرکزی است که از طریق مصاحبه ها و موضع گیری های مقامات پولی انجام می شود. در این پژوهش ضمن معرفی ادبیات شهرت مقام پولی و نقش آن در شکل دهی انتظارات عوامل اقتصادی، با استفاده از تحلیل تماتیک، موضع گیری های مقامات پولی کشور یعنی رؤسای بانک مرکزی در دوره بحران ارزی 1391 و 1397، مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای نظریه اقتصادی مقولات اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش مقولات اصلی در هردو بحران تکرار شده و در برخی موارد تصویر درستی از آینده اقتصاد کشور ارائه نداده است. این امر در آینده سبب خواهد شد که عوامل اقتصادی بر اساس قواعد ذهنی ایجاد شده از دو بحران اخیر اعتماد خود به مقامات پولی را از دست داده و در نهایت شهرت مقام پولی در ایران دچار خدشه شود.

کلیدواژه‌ها