شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

4 دانشیار، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

5 استادیار، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کارآفرینی تخریب خلاق و فرآیندی برای ارزش آفرینی و بستری برای رشد و تعالی جامعه انسانی می باشد. این پژوهش در زمینه مطالعات کارآفرینی در اقتصادمقاومتی و با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش کاربردی و از لحاظ روش، آمیخته است. در مرحله کیفی؛ ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه کیفی و عمیق با خبرگان بود. جامعه آماری شامل خبرگان کارآفرینی و اقتصادمقاومتی با حجم نمونه 25 نفر با نمونه گیری به روش هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری بود. تجزیه و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد با رویکرد کلاسیک(گلیزری) انجام شد. در مرحله کمی؛ ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت یافته و نمونه آماری تحقیق 384 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و Smart PLS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد مولفه های خلق ارزش برای کارآفرینی در اقتصادمقاومتی شامل چهار مولفه به ترتیب اولویت:1. ایجاد بنگاه جدید(کسب و کارجدید) با شدت تاثیر 0/895، 2.خلق ثروت (ایجاد ثروت مولد) با شدت تاثیر 0/894، 3. توسعه کسب وکارها (ماندگاری کسب وکارها، گسترش کسب وکارها) با شدت تاثیر 0/892، 4. دستاورد جدید(تکنولوژی نوآورانه، محصول جدید) با شدت تاثیر 0/865؛ می باشند.
نتیجه‌گیری: هدف غایی کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی، خلق ارزش است.

کلیدواژه‌ها