کلیدواژه‌ها = شرکت دانش‌بنیان
تبیین الگوی تصمیم‌گیری استراتژیک شرکت‌های دانش‌بنیان در تجاری‌سازی فنّاوری

دوره 22، شماره 85، بهمن 1398، صفحه 93-124

محمد تقوی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ سید سروش قاضی نوری