کلیدواژه‌ها = راهبردهای حمایتی
شناسایی راهبردهای مؤثر بر حمایت از کالای ایرانی با رویکرد اقتصادی( بهره‌گیری از بیانات آیت الله خامنه‌ای)

دوره 21، شماره 80، آبان 1397، صفحه 5-30

عبدالمجید ایمانی؛ مریم راشکی؛ فرحناز آهنگ؛ گل بهار پورانجنار؛ زینب بختیاری