نویسنده = شمس الدین ناظمی
1. تاثیر توسعه فناوری در ارتباطات بین فردی در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1396

حسین خالقی؛ محمد لگزیان؛ شمس الدین ناظمی؛ غلامرضا ملک زاده