نویسنده = علیرضا موتمنی
تعداد مقالات: 1
1. عناصر کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی

دوره 19، شماره 73، زمستان 1395، صفحه 87-114

علیرضا موتمنی؛ علی رضاییان؛ اکبر علم تبریز؛ ابوالفضل نظری