نویسنده = هادی خان محمدی
تعداد مقالات: 2
1. الگوسازی عوامل تأمین کننده امنیت پایدار مرزی؛ مطالعه موردی: مرزهای شرقی ایران

دوره 19، شماره 72، پاییز 1395، صفحه 125-149

حسن پولادی؛ محمد مهدی کشاورزیان؛ هادی خان محمدی؛ حسین اصلی پور